Zarządzenie Nr 38/2005

Wójt Gminy Ciepielów

z dnia 30 września 2005 roku

 

w  sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy Ciepielów”

 

        Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

-          zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ciepielów” w brzmieniu wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

 

§ 2.

         Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 3.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Wójt Gminy Ciepielów

 

                                                                                                                     Artur Szewczyk

 

 

  

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2005 Wójt Gminy Ciepielów

z dnia 31 września 2005 roku w  sprawie wprowadzenia

„Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Ciepielów”

 

 

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W CIEPIELOWIE

 

                Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze            w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

 

         Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Ciepielowie na podstawie mianowania oraz umowy o pracę,                                   z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

 

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

 

§ 1.

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy Ciepielów, w oparciu o informacje przekazane przez Kierownika komórki organizacyjnej              o wakującym stanowisku.
 2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, powinna być przekazana np. z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki.
 3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji kierownikowi jednostki samorządu terytorialnego projektu opisu stanowiska             na wakujące miejsce pracy.
 4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3, zawiera:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowiska

     b)określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności

     c)określenie uprawnień i odpowiedzialności

5.  Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta Gminy powodują  

     rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 2.

 1. Komisję rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy w Ciepielowie.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

a)     Wójt Gminy Ciepielów lub osoba przez niego upoważniona,

b)     Kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,

c)     Kierownik komórki personalnej, będący jednocześnie sekretarzem komisji lub pracownik kadrowy Urzędu Gminy,

 1. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
 2. W zależności od rodzaju stanowiska, na które będzie prowadzony nabór skład komisji może ulegać zmianie.

 

 

Rozdział III

Etapy naboru

 

§ 3.

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych
 3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 5. Selekcja końcowa kandydatów:

a)     rozmowa kwalifikacyjna

b)     test kwalifikacyjny

 1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
 2. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
 3. Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

§ 4.

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie                           w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)     nazwę i adres jednostki,

b)     określenie stanowiska urzędniczego,

c)     określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie                           z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem które z nich są niezbędne,                       a które dodatkowe,

d)     wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e)     wskazanie wymaganych dokumentów,

f)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

§ 5.

 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys – curriculum vitae,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie /świadectw pracy/,

d)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)      oryginał kwestionariusza osobowego,

g)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h)     kwestionariusz osobowy.

 1. Dokumenty aplikacyjne mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

 

 

 

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

 

§ 6.

 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji                                   z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
 3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

 

§ 7.

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze                         i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Lista, o której mowa w pkt. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów

 

§ 8.

 1. Na selekcję końcową składają się:

      a) rozmowa kwalifikacyjna lub

      b) test kwalifikacyjny

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu                         z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

     a) umiejętności i predyspozycje kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

     b) obowiązki na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

     c) cele zawodowe kandydata

     2.    Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

     3.    Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi 

            punkty w skali od 0 do 10.

  

 

Rozdział IX

Ogłoszenie wyników

 

§ 9.

 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie /skierowanie wystawia pracodawca/ i zaświadczenie o niekaralności /osoba wybrana do zatrudnienia występuje z wnioskiem do sądu o wydanie stosownego zaświadczenia/.

 

 

 

 

Rozdział X

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

 

§ 10.

 1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

a)     określenie stanowiska urzędniczego, na który był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)     informację o zastosowanych metodach i technikach wyboru, uzasadnienie danego wyboru.

 

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru

 

§ 11.

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 2. Informacja, o której mowa w pkt.1, zawiera:

a)     nazwę i adres jednostki,

b)     określenie stanowiska urzędniczego,

c)     imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

d)     uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

 

 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 m-cy.
 2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych                w protokole tego naboru.

 

 

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

§ 12.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze naboru, zostaną dołączone do jego akt.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie  z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wójt Gminy Ciepielów

 

                                                                                                               Artur Szewczyk 

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2005-10-06 12:56:32 | Data modyfikacji: 2005-10-06 13:05:07.
Data wprowadzenia: 2005-10-06 12:56:32
Data modyfikacji: 2005-10-06 13:05:07
Opublikowane przez: Marcin Bielecki